Dnevi doktorskih študentov 2013: »Bogatimo gospodarstvo«

Osrednji programski poudarki

Sodelovanje akademske sfere z gospodarstvom?

Namen konference “Dnevi doktorskih študentov 2013: bogatimo gospodarstvo” je doktorskim študentom predstaviti možnosti karierne poti v gospodarstvu, predstavnikom slednjega pa prednosti zaposlovanja doktorjev znanosti in raziskovalcev v gospodarskih družbah. Prav tako si želimo, da bi se vzpostavilo še tesnejše sodelovanje med raziskovalnimi inštitucijami (oz. njenimi oddelki, laboratoriji) in gospodarskimi subjekti.

V okviru okrogle mize Sodelovanje akademske sfere z gospodarstvom, kjer bomo soočili predstavnike akademske sfere in gospodarstva, bomo odgovorili na vprašanje, kakšen je prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo in opredelili razsežnosti problematike na tem področju.

Okroglo mizo bo moderirala novinarka časnika Finance Nataša Koražija. Njeni gosti pa bodo:

 • prof. dr. Brane Širok, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Danilo Suvorov, Inštitut Jožef Štefan
 • dr. Boštjan Pečnik, Gorenje, d.d.
 • dr. Uroš Rosa, Akrapovič, d.d.
 • Miloš Šturm, Hidria d.d.

Primeri uspešnih sodelovanj raziskovalcev z različnih slovenskih fakultet s podjetji. Sodelovali bodo:

 • doc. dr. Boštjana Šimuniča, Inštitut za kineziološke raziskave,
 • prof. ddr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru,
 • prof. dr. Božidar Šarler, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Univerza v Novi Gorici in
 • Nina Batorek, mlada raziskovalka na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Kompetence doktorjev znanosti?

Kljub spremembam, ki jih je uvedel novi bolonjski študij, je doktorski študij za slovensko družbo izjemno pomemben, saj doktorandi pomembno prispevajo k dvigu inovativnega potenciala Slovenije. Pomen doktorskega študija opredeljuje tudi 33. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7, Uradni list 32/2012): “Doktorski študijski programi študentom omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Obvezen sestavni del teh programov so tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge.

Za razvoj družbe, zagon gospodarstva in povečevanje konkurenčne sposobnosti Slovenije je pomembno, da visokošolski zavodi skrbijo za izobraževanje vrhunskega raziskovalnega kadra družboslovno-humanistične in naravoslovno – tehniške smeri, ki bo sposoben vzdrževati in nadalje dvigovati kvaliteto razvojno – raziskovalnega dela. Dandanes so kompetence diplomantov (1. bolonjska stopnja) povezane s pridobitvijo osnovnega znanja in temeljnih sposobnosti, kompetence magistrov (2. stopnja) so prežete s poglobljenim znanjem in kompetence doktorjev znanosti (3. stopnja) s kreacijo novega znanja, prenosom znanja v prakso in z uporabo holističnega pristopa.

Sled A: Predstavitev podjetij, ki zaposlujejo mlade raziskovalce in doktorje znanosti, ki jo organiziramo prvi dan konference, bo odgovorila na ključno vprašanje, kakšne prednosti in kompetence lahko podjetju prinese doktor znanosti. Svoje izkušnje nam bodo iz prve roke predstavili:

 • Ludvik Kumar, Kolektor Group d.o.o.
 • Miloš Šturm, Hidria, d.d.
 • Primož Hafner, Lotrič, d.o.o.
 • Marjana Vrhovšek, Limnos d.o.o.
 • dr. Ljudmila Koprivec, Trimo, d.d.

V drugem delu pa tudi:

 • dr. Bojan Cestnik, Temida, d.o.o.
 • mag. Anton Kovač, Omega, d.o.o.
 • Samo Krančan, Danfoss Trata, d.o.o.
 • Gorazd Gotovac, Elaphe, d.o.o.
 • Pedagoški inštitut

Samostojna podjetniška pot?

Aktivno sodelovanje mentorja in doktorskega študenta je bistveno za uspešen zaključek doktorata, lahko pa se nadaljuje tudi kasneje. Na okrogli mizi Ustanovitev spin-out podjetij bomo predstavili uspešne primere poslovnega sodelovanja mentorja in doktorskega študenta ter se pogovorili o možnostih komercializacije raziskovalnih dosežkov doktorskih študentov.

Moderator okrogle mize bo dr. Marijan Leban, Center za prenos tehnologij, Univerza v Ljubljani, njegovi gosti pa bodo:

 • dr. Štefan Furlan & izr. prof. dr. Marko Bajec, Optilab, d.o.o.
 • dr. Katarina Čeh & izr. prof. dr. Gregor Majdič, Animacel, d.o.o.
 • dr. Neža Finžgar & prof. dr. Domen Leštan, Envit, d.o.o.

Drugi dan bomo na okrogli mizi Prvi podjetniški koraki že v času študija? odgovorili na vprašanje, ali lahko doktorski študentje prve korake na poti podjetništva začnejo že v času študija. Ali je nujno, da mlad doktor znanosti po končanem študiju išče poslovne priložnosti zgolj na svojem področju? Odgovore nam ta vprašanja nam bo podal mag. Blaž Zupan z Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani.

Ker je potrebno idejo tudi realizirati, pa se bodo na konferenci predstavila uspešna visokotehnološka in raziskovalno naravnana podjetja, katerih ustanovitelji so doktorji znanosti. Moderatorka okrogle mize (Mladi) doktorji znanosti, ki so ustanovili lastno podjetje bo dr. Lidija Hoznak z Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, njeni gosti pa bodo:

 • dr. Aleš Gorkič, Optomotive
 • dr. Mark Umberger, Entia
 • dr. Alen Šarlah

V drugem delu pa tudi:

 • dr. Japec Jakopin, Seaway Group
 • dr. Irena Fonda, Fonda.si d.o.o.

Seveda ne zamudite tudi priložnosti udeležbe na dveh okroglih mizah, ki bosta odgovorili na vprašanje “Imam idejo – kje in kako začeti ter kdo bi mi lahko pri tem pomagaI” in “Načini pridobivanja finančnih sredstev za zagon podjetja”.

Povezovanje in interdisciplinarnost?

V Sloveniji pogosto slišimo očitke na temo upada kakovosti visokega šolstva in omejene uporabnosti pridobljenih znanj študentov v praksi. V DMRS zato opažamo potrebo po povezovanju različnih področij študija. Izhajamo namreč iz domneve, da med slednjimi obstajajo neke temeljne, epistemološke razlike, vendar pa se bolj od vztrajne razprave o slednjih v sedanjih razmerah, nakazuje potreba po definiranju skupnih točk med njimi.

Z organizacijo konference “Dnevi doktorskih študentov 2013: bogatimo gospodarstvo” želimo povezati doktorske študente, raziskovalce in postdoktorske raziskovalce različnih študijskih področij.

Pred koncem konference bodo udeleženci konference imeli tako še možnost udeležbe pri aktivnostih v okviru dogodka Mreženje – doktorski študent se predstavi v 2 minutah: povezovanje, sodelovanje in interdisciplinarnost. V 90 minutah bo svojim kolegom več doktorskih študentov na kratko predstavilo svoje raziskovalno delo, ideje in morebitne nove izzive ter priložnosti, ki jih vidijo na svojem področju za sodelovanje s kolegi s svojega ali drugih področij.

dnevi
Več o konferenci

Program konference

Na letošnji konferenci bo mnogo zanimivih gostov iz akademske sfere in gospodarstva.

Več…

Prijava na konferenco

Rok za prijavo je 22. april 2013. Ker je število mest omejeno, si zagotovite svojo udeležbo tako, da se čim prej prijavite!

Prijava

Kotizacija

Udeležba na konferenci je brezplačna, je pa zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna prijava.