Pogosta vprašanja

V naslednjih vrsticah smo poskusili zbrati najpomembnejše informacije o statusu mladega raziskovalca, njegovih pravicah in obveznostih ter poskušali odgovoriti na vprašanja, ki so nam jih mladi raziskovalci poslali v zadnjih letih.

Svetujemo vam, da se pred vašim odločanjem posvetujete s posamezno raziskovalno organizacijo, ker se posamezna praksa lahko razlikuje med njimi in ta FAQ ne more delovati kot referenca. Prosim vas tudi, da nas opozorite v kolikor ugotovite, da ima ta FAQ morebitne napake ali pomankljivosti.

Dokumenti, v katerih lahko najdete skoraj vse v zvezi s statusom mladega raziskovalca:

– Pravilniki ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/)
– Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jun-12.asp) – v tem pravilniku so zbrana pravila izbire mentorjev in mladih raziskovalcev ter predstavljene obveznosti in pravice mladih raziskovalcev. Pazite, pravilnik se spremeni vsaj 1-krat letno.
– Navodilo o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev – podatki o osnovnih plačah in pravici do mirovanja statusa (http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/11/navod-poraba-mr-feb11.asp). Pazite, pravilnik se spreminja zelo pogosto.
– Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (http://www.arrs.gov.si/sl/akti/kolekt-pog-razisk-dej-08.asp?menu=2HD) – podatki o plačah v raziskovalni dejavnosti in pravice delavcev (se ne bo spremenila vsaj nekaj časa).
– Vaša pogodba (NUJNO JO PREBERITE – VEČKRAT). Različice tipskih pogodb:

– Tipska pogodba v primeru opravljanja doktorata po opravljenem magisteriju (star način): http://www.arrs.gov.si/sl/mr/gradivo/dokum/mr-tipska-pogodba-dr-09.asp
– Tipska pogodba EDR: http://www.arrs.gov.si/sl/mr/gradivo/dokum/mr-tipska-pogodba-EDR-09.asp
– Tipska pogodba za podiplomski študijski program III. stopnje: http://www.arrs.gov.si/sl/mr/gradivo/dokum/mr-tipska-pogodba-III-09.asp

Kako postati mladi raziskovalec?
Po trenutnih pravilnikih ARRS najprej opravi izbiro mentorjev mladih raziskovalcev, in sicer za eno leto vnaprej. Podatke o izbranih mentorjih lahko najdete na spletnih straneh ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/mr/rezultati/).

Do kandidature za mladega raziskovalca imajo pravico vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnik iz 1. točke »Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti«. V tem pravilniku pod točko 103. so tudi zapisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mladega raziskovalca:

(1) Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje (brez diplome) najmanj 8,00, ali
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oz. od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; – če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v absolventski stalež in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku

Koliko časa traja usposabljanje mladega raziskovalca?
Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer:
– največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program);
– največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na študijski program 3. bolonjske stopnje (novi program)
(glej Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, 1o6. člen),
Če v tem času mlademu raziskovalcu ne uspe zaključiti usposabljanja z doktoratom, je mogoče status podaljšati do največ enega leta vendar pri tem ARRS ne zagotavlja plače.

Kakšna je plača mladega raziskovalca?
V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri (http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/13/objava-zacasna-visina-uspos-MR-feb-2013.asp):
– osnovna plača mladega raziskovalca (podiplomca) v višini 1.373,40 EUR (30. plačni razred);
– osnovna plača mladega raziskovalca na enovitem doktorskem študiju (po prejemu sklepa senata in opravljenih vseh obveznostih na magistrskem študiju, razen magistrske naloge, oz. opravljenih vseh obveznosti prvega in drugega letnika ter odobreni temi doktorske disertacije) višini 1.428,34 EUR (31. plačni razred);

Poleg osnovne plače so vsi mladi raziskovalci upravičeni do dodatka na delovno uspešnost, do regresa, prevoza in malice (obstajajo razlike med ustanovami). Upravičeni so tudi do dodatkov na delovno dobo ter do dodatkov za opravljanje dela v nevarnih pogojih (določeno v Kolektivni pogodbi).
Sredstva za plačo in materialne stroške mladega raziskovalca zagotavlja ARRS, nadomestilo za prehrano in prevoz na delovno mesto pa mora zagotoviti delodajalec. Stroški prevoza in malice ne smejo biti kriti iz materialnih stroškov mladega raziskovalca.

Ali je mogoče brez posledic prekiniti s statusom mladega raziskovalca?
V prvih treh mesecih je to mogoče storiti brez posledic. Kasneje pa je to mogoče zgolj v dogovoru med mladim raziskovalcem, mentorjem in njegovo ustanovo ter ARRS. V primeru prekinitve oz. spremembe zaposlitve mladega raziskovalca, agencija ustavi izplačevanje sredstev. ARRS v tako prekinitev privoli le, če mladi raziskovalec zagotovi, da bo pravočasno doktoriral – večinoma gre v teh primerih za mlade raziskovalce, ki so tekom usposabljanja dobili možnost za perspektivno zaposlitev na drugem delovnem mestu.
Če se odločite za prekinitev statusa se v tem primeru ne boste mogli več prijaviti na razpis za mladega raziskovalca.

Kakšni so pogoji za neposredni prehod na doktorski študij?
Mladim raziskovalcem vpisanim na 3,5 letni program ni več potrebno vložiti vloge za neposredni prehod.
Za ostale pa veljajo pravila ustanove, kjer se usposabljajo. Večina ustanov zahteva objavo znanstvenega članka v eni izmed priznanih revij (sezname dobite na svojih ustanovah).

Kakšni so pogoji za oddajo prošnje odobritev doktorske teme?
Odvisno od posamezne univerze in vsake posamezne fakultete – nekatere zahtevajo objavo vsaj enega ali celo dveh člankov v SCI revijah, nekatere pa niso tako zahtevne.

Katere so druge obveznosti mladih raziskovalcev?
Vsakoletno izpolnjevanje poročil o opravljenem delu (obrazce pošlje naokrog ARRS) in podpisovanje finančnih poročil. Predvsem pri finančnih poročilih je pomembno, da se pred podpisom zahteva od ustanove natančen izpis vseh postavk, ki so bile plačane iz postavk mladega raziskovalca, saj lahko v primerih nenamenske porabe sredstev mladi raziskovalec za to tudi odgovarja (se pa še ni zgodilo, da bi ARRS terjal sredstev od MR-jev zaradi nenamenske porabe s strani njihovih ustanov) .
Do zagovora doktorata se mora vsaj mladi raziskovalec (ki je usposabljanje začel po letu 2005) udeležiti seminarja o podjetništvu. Informacije o seminarjih pošiljamo v DMRS preko naše e-liste in jih objavljamo na spletnih strani. Trenutno je glavni organizator v ljubljanski regiji Ljubljanski univerzitetni inkubator, v mariborski regiji pa Univerza v Mariboru.

Ali je mogoče zamenjati mentorja?
Menjava je mogoča in se tudi večkrat zgodi. Zamenjavo mentorja se lahko predlaga v primeru prenehanja delovnega razmerja mentorja, upokojitve, smrti mentorja oziroma enoletne dokumentirane odsotnosti mentorja. O zamenjavi odloča ZSA.

Z zamenjavo mentorja mora soglašati tudi vaš mentor! Če je menjava soglasna, potem postopki običajno stečejo brez težav tudi na ARRS.

V kolikor menjava ni soglasna, potem je postopek lahko dolgotrajen, in na ARRS takim menjavam tudi niso posebej naklonjena. Zgolj v skrajnem primeru ARRS sicer lahko tudi prevzame vlogo mediatorja, vendar se bosta z zamenjavo mentorja morala na koncu še vedno strinjati oba z vašim mentorjem.
V takih primerih svetujemo obisk DMRS, kjer vam lahko predstavniki društva svetujemo, kako se postopka lotiti.

Kako je z delnim usposabljanjem v tujini?
Mladim raziskovalcem se lahko omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol.
Pri tem je mladi raziskovalec upravičen do svoje polne plače, pravico pa ima tudi do pridobitve tujih in domačih štipendij in sorodnih virov financiranja, ki mu lahko olajšajo bivanje v tujini. DMRS vsako leto organizira informativno srečanje o iskanju štipendij za mlade raziskovalce.

Kako se lotiti pisanja znanstvenega članka?
Literature o tem kako napisati znanstveni članek je mnogo. Mi vam priporočamo v branje spodnji članek z veliko koristnimi napotki, ki so plod dolgoletnih izkušenj avtorja.

Miklavčič D. Objavljanje rezultatov raziskav – pisanje člankov. Elektroteh. Vestn. 77:75-84, 2010.

Kdo plača šolnino mladega raziskovalca?
Za klasične MR: dogovor med fakulteto in ARRSjem ni nikakor vezan na DMRS in niti na
posameznega MRja in se v detajlih lahko tudi spreminja od fakultete do fakultete.
Po naših izkušnjah pa stvar poteka sledeče:
ARRS nakazuje fakulteti mesečne obroke. Ob vpisu na podiplomski študij pa kandidat označi, da bo šolnino plačala institucija oziroma podjetje, in potem si oni med seboj izstavijo račune.

Navodila za porabo sredstev: http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/11/navod-poraba-mr-feb11.asp
Višina sredstev: http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/13/objava-zacasna-visina-uspos-MR-feb-2013.asp; v pogodbi o zaposlitvi pa piše, v katero cenovno kategorijo sodi vsak posamezni MR

Kdo plača šolnino mladega raziskovalca iz gospodarstva?
Šolnino praviloma plača podjetje pri katerem je MR zaposlen, šolnina ni upravičen strošek pri agenciji TiA.

Ali se čas dobe mladega raziskovalca podaljša v primeru porodniškega dopusta?
Da, eno leto se doda dobi mlade raziskovalke.

Ali v času porodniškega dopusta mladi raziskovalec prejema kakšna sredstva?
Da, mlada raziskovalka prejema osnovno plačo kot vsi normalno zaposleni.

Ali se za ta čas zaposlitev (delovna doba) prekine ali nadaljuje?
Zaposlitev in delovna doba normalno tečeta dalje.

Preusmeritev na magisterij ali predhodna zaključitev doktorskega študija.
Preusmeritev na magisterij je možna brez težav, ampak se mora(jo) mentorji s tem strinjati. Brez tega strinjanja postane zadeva zapletena. Če se vsi strinjajo tudi ni nikakršnega vračanja denarja ali česa podobnega. Brez soglasja pa se je potrebno čimprej osebno zglasiti na ARRS, ali pa jih vsaj poklicati in jim sporočiti svoje želje. Obstaja precej primerov, kjer je ARRS malce pritisnila na mentorje in so se potem stirnjali z magisterijem. Za točne informacije priporočamo, da se obrneta na skrbnike svojih pogodb na ARRS, ki so tudi napisani v pogodbi. Če je situacija nevzdržna je morda še vedno dobro razmisliti o menjavi mentorja. Kljub temu, da raziskovalno delo napreduje počasi, pa je mentorjem vedno v interesu, da MR-ji kolikor toliko v roku doktorirajo, saj je to v nasprotnem primeru tudi za mentorja precejšnja zadrega. Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje (zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagrada, ki predstavlja 30% višine sredstev, ki jih agencija namenja za bruto plačo mladega raziskovalca, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst mesecev.

Ali je mladi raziskovalec upravičen do dodatka za ločeno življenje, če je njegovo delovno mesto stacionirano v drugem kraju kot kraj bivanja?
Ločeno življenje ureja Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006140&stevilka=6105)

8. člen (nadomestilo za ločeno življenje)
(1) Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, ki opravlja delo izven kraja kjer živi s svojo družino ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine, do višine 334 € na mesec.
(2) Družina po tem členu je življenjska skupnost staršev in otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do otrokovega dopolnjenega osemnajstega leta starosti oziroma največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti, če se otrok redno šola. Ne glede na prejšnji stavek je družina po tem členu tudi življenjska skupnost zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev.

Predlagamo, da se mladi raziskovalec natančno prebere svojo pogodbo o zaposlitvi in zgornjo Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ter se potem posvetuje s kadrovskim oddelkom ustanove, da ti omenjeni dodatek priskrbijo, če ugotovijo, da je do njega upravičen.

Ali se lahko po preteku financiranja iz naslova MR zaposlim na ARRS projektu?
Študent, ki je podaljšal status MR-ja, se ne more zaposliti na katerem drugem ARRS projektu dokler ne doktorira, ker ni opravil obveznosti iz naslova ARRS.